Pyjamaonline

 • Gratis thuisbezorgd
 • Op werkdagen vóór 17u besteld dezelfde dag verzonden
 • 14 dagen bedenktijd
 • |
 • |
 • Registreren

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pyjamaonline

Inhoud

 1. Wie is Pyjamaonline?
 2. Begrippenlijst
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Overmacht
 7. Herroepingsrecht bij levering van artikelen (bedenktijd)
 8. Kosten in geval van herroeping
 9. Uitsluiting herroepingsrecht
 10. De prijs
 11. Conformiteit en garantie
 12. Levering en uitvoering
 13. Annulering
 14. Betaling
 15. Klachtenregeling
 16. Geschillenregeling
 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Algemeen

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Pyjamaonline,  www.pyjamaonline.nl en www.pyjamaonline.be. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website.

 

1. Wie is Pyjamaonline?

Pyjamaonline is gevestigd te Arrestruwe 39, 6218 BE Maastricht, Nederland. Je kunt ons bereiken per telefoon op het nummer +31 (0)43 354 5040 of per e-mail op [email protected]. Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze website. Pyjamaonline is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder het nummer 14626189 en bij de Belastingdienst onder het BTW-identificatienummer NL807876410B01.

2. Begrippenlijst

In deze Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van een aantal begrippen. Hieronder wordt ieder begrip nader uitgelegd.

 1.  De ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2.  De consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. De natuurlijke persoon handelt niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 3.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7.  Dag: kalenderdag;
 8.  Duurtransactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Als we in deze voorwaarden naar 'je' of 'jou' verwijzen, dan bedoelen we daarmee jou als consument zoals uitgelegd in begrip 2.

  3. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pyjamaonline en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pyjamaonline en jou.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Desgewenst kun je de Algemene Voorwaarden ook downloaden in PDF formaat.
  1. Als er naast deze algemene voorwaarden ook specifieke artikel- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kun je je, in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

  4. Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaatsvindt, dan vermelden we dit nadrukkelijk in het aanbod.
  2. Levering van het aanbod vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat je in staat bent om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als Pyjamaonline gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pyjamaonline
  4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de kosten van aflevering;
  • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
   (Wet koop op afstand);
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor je te raadplegen is;
  • de wijze waarop je voor het sluiten van de overeenkomst van door jou niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, en de wijze waarop je deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de gedragscodes waaraan Pyjamaonline zich heeft onderworpen en de wijze waarop je deze gedragscodes langs elektronische weg kunt raadplegen;

  5. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien je het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pyjamaonline altijd langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod op het door jou opgegeven e-mail adres. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
  3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Pyjamaonline passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Pyjamaonline neemt voor haar elektronische betaalmogelijkheden passende veiligheidsmaatregelen in acht, zodat je veilig kunt betalen.
  4.  Pyjamaonline kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Pyjamaonline op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Pyjamaonline gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Pyjamaonline zal bij het product aan jou de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  6. de contactgegevens waar je met klachten terecht kunt;
  7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Pyjamaonline deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

  6. Overmacht

  1.  Pyjamaonline is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
   overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pyjamaonline alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  2. Pyjamaonline behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pyjamaonline gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  7. Herroepingsrecht bij levering van artikelen (bedenktijd)

  Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heb je het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Pyjamaonline hebt teruggezonden, is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Je zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te behouden. Je bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk/per e-mail melding te maken bij Pyjamaonline. Je zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pyjamaonline retourneren. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Pyjamaonline draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan je wordt terugbetaald.

  8. Kosten in geval van herroeping

  Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending geheel voor jouw rekening.

  9. Uitsluiting herroepingsrecht

  Indien je niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Pyjamaonline alleen worden uitgesloten indien Pyjamaonline dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  10. De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden artikelen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  2. Alle prijzen op de site zijn vermeld in EURO's en inclusief 21% BTW.
  3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  11. Conformiteit en garantie

  1. Pyjamaonline garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde artikel.
  2. Een door Pyjamaonline, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Pyjamaonline jegens Pyjamaonline kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  1. Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pyjamaonline) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Pyjamaonline. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

  12. Levering en uitvoering

  1. Pyjamaonline zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van artikelen.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de door Pyjamaonline geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
  4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk één maand nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Pyjamaonline het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, neemt Pyjamaonline contact met je op. Je kunt dan kiezen of je een vervangend artikel wenst te ontvangen of dat je aankoopbedrag van het niet leverbare artikel terug ontvangt. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen berust tot het moment van berzorging aan jou bij Pyjamaonline.

  13. Annulering

  1. Je kunt een koopovereenkomst binnen 5 werkdagen schriftelijk annuleren middels het versturen van een e-mail onder vermelding van 'Annulering bestelling [bestelnummer] in de onderwerpregel. De bestelling wordt dan kosteloos geannuleerd.
  2.  Indien de bestelling reeds is verzonden, dan kun je de bestelling retourneren. De verzendkosten zijn in dit geval voor jouw rekening.

  14. Betaling

  1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het artikel.
  2. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Pyjamaonline te melden.
  3. In geval van wanbetaling van jou heeft Pyjamaonline behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  4. Het is mogelijk om bij Pyjamaonline achteraf te betalen via Billink. Hiervoor gelden andere voorwaardens. De voorwaardens die gelden staan hieronder.

  De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Pyjamaonline in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

  1. a) risicoanalyses
  2. b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden/

  Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

  15. Klachtenregeling

  1. Pyjamaonline beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij Pyjamaonline ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pyjamaonline binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  16. Geschillenregeling

  1. Op overeenkomsten tussen de Pyjamaonline en jou waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en de afnemer voor beslechting van het geschil voor die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat Pyjamaonline zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

  17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van jou zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  Wanneer door Pyjamaonline gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pyjamaonline deze voorwaarden soepel toepast. 
Onze merken
© Copyright 2024 Pyjamaonline - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce
Pyjamaonline gebruikt cookies om het winkelen gemakkelijk te maken. Door gebruik van onze website ga je akkoord met deze cookies. Manage cookies